ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือก MYPRO SERVICE

เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลือกใช้บริการกับ บริษัท มายโปร เซอร์วิส จำกัด

 • พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฎิบัติงาน
 • การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาจากต่างประเทศ
 • มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล
 • ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน
 • ความพร้อมในการส่งมอบการบริการทำความสะอาด
 • ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
 • ผู้บริหารมีความรู้และแก้ไขงานบริการอย่างแท้จริง
 • การติดต่อประสานงานหลังเริ่มงาน

1. พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฎิบัติงาน

ฝ่ายฝึกอบรม กำหนดหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานการทำความสะอาด (Basic Cleaning) ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เช่น การใช้อุปกาณ์ทำความสะอาด, การทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ การม๊อบพื้น การดันฝุ่น และการขัดเงาพื้น รวมถึง ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกวิธีตามประเภทพื้นที่และลักษณะงาน

สรรหา – ทีมงานสรรหาบุคลากร มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มุ่งเน้นการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานได้อย่างมีระบบ

อบรม – ทีมงานฝึกอบรม มีการกำหนดเป้าหมายในการสร้างทักษะการทำงานให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบและแบบแผน

พัฒนา – กำหนดการวางแผนงานในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งระยะสัญญา โดยทีมงานที่มีความรู้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ และเสริมวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน

น้ำยาทำความสะอาดที่บริษัท เลือกใช้ส่วนใหญ่ ผลิตจาก บริษัท  3M ประเทศไทย จำกัด  เป็นการยืนยันถึงความปลอดภัยต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

บริษัท ตระหนักถึงขีดความสามารถสูงสุดต่อการให้บริการทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว จึงเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้งาน พร้อมระบบการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล

ทุกกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจรวมถึงค้นหา ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนงาน การกำกับงาน ตรวจสอบ ประเมินผล การปรับปรุงแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน

5.ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน

การหยุดงานของพนักงาน ไม่ว่ากรณีใด อาจส่งผลกระทบต่อการบริการ บริษัทตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น จึงจัดเตรียมความพร้อม โดยจัดวางกลุ่มพนักงานทดแทนประจำตามสถานที่ใกล้เคียง เพื่อ ความรวดเร็วในการแทนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ความพร้อมในการส่งมอบการบริการทำความสะอาด

ความสำคัญของกำหนดเวลาการส่งมอบที่ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการบริษัทฯ จึงได้ประยุกต์ใช้การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ (Action Plan) กับการวางแผนงานดังนี้

 • การสรรหาพนักงานทำความสะอาด
 • กำหนดเวลาการอบรมพนักงาน
 • กำหนดเวลาการเริ่มงาน
 • กำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานบริการ
 • กำหนดระยะเวลาการทำงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ตามข้อตกลงการว่าจ้าง

7. ระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว

ผู้บริหารและทีมงานตระหนักถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินงานจึงนำระบบคำร้องเรียน โดยกำหนดให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและมาตรการในการป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งจะกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง จนจบกระบวนการตามนโยบายที่วางไว้

8. ผู้บริหารมีความรู้และแก้ไขงานบริการอย่างแท้จริง

ผู้บริหารได้รับการปลูกฝังให้มี Service Mind ( หัวใจของนักบริหาร ) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจบริการทำความสะอาด

ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาฟรี  ติดต่อ คุณธนานันต์ 093-6461696

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart